• ółążść‡

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

(według św. Małgorzaty Marii Alacoque, do prywatnego odmawiania)

 

Wraz ze św. Małgorzatą Marią wpatrujmy się w Boże Serce i uczcijmy je, prosząc jednocześnie o głęboką przemianę naszego serca:

Serce mojego Jezusa – zbawiaj mnie.
Serce mojego Stwórcy – prowadź mnie do doskonałości.
Serce mojego Zbawiciela – uwalniaj mnie od grzechu i zła wszelkiego.
Serce mojego Sędziego – przebaczaj mi.
Serce mojego Ojca – kieruj moim życiem.
Serce mojego Mistrza – pouczaj mnie.
Serce mojego Pasterza – ochraniaj mnie.
Serce mojego Przyjaciela – daj mi poznać swoją miłość.
Serce Dzieciątka Jezus – przyciągnij mnie do siebie.
Serce Jezusa umierającego na krzyżu – wybaw mnie.
Serce mojego Brata – pozostań zawsze ze mną.
Serce pełne dobroci – przebacz mi.
Serce pełne Bożych wspaniałości – rozjaśnij moje serce.
Serce pełne duchowej słodyczy – wlej ją w moje serce.
Serce pełne miłości – ożywiaj moje czyny.
Serce pełne miłosierdzia – otaczaj mnie swoją opieką.
Serce pełne pokory – zechciej wejść do mojego serca.
Serce pełne cierpliwości – nie zrażaj się do mnie.
Serce pełne wierności – zaradź mojej niewierności.
Serce pełne pokoju – napełnij mnie pogodą ducha.
Serce pełne upragnionej miłości – rozpal mnie miłością do Ciebie.
Serce pełne prawdziwego dobra – napełnij mnie szlachetnymi pragnieniami.
Serce pełne drogocennego balsamu zbawienia – zachowaj moje życie.
Serce pełne świętości – prowadź mnie drogą do nieba.
Serce dające lekarstwo na nasze choroby – proszę o zdrowie duszy i ciała.
Serce Jezusa, pociecho strapionych – bądź moją pociechą.
Serce gorejące miłością – przemieniaj mnie tym ogniem.
Serce Jezusa, wzorze doskonałości – świeć coraz jaśniej na drodze mojego życia.
Serce Boże, źródło wszelkiego szczęścia – niech Twa łaska mnie umacnia na drodze do nieba.

 

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś św. Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

(według św. Ojca Pio)

I. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę …

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

II. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę …

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

III. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę …

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

Módlmy się:
O Słodkie Serce Jezusa, dla którego jedno jest tylko niemożliwe, mianowicie, aby nie mieć litości dla strapionych, więc miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją, a naszą czułą Matkę. Amen.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa − módl się za nami.

 

 

Tydzień z Najświętszym Sercem Jezusa

 

Niedziela: Kochaj Mnie!
Kochać – to oddawać się całkowicie i bez zastrzeżeń Bożemu Sercu. Zapomnieć o sobie dla miłości Tego, Którego się kocha.

Poniedziałek: Radź się Mnie!
Ja jestem wiernym Przyjacielem. Nie czyń nic bez Mojej rady. Ja jeden pozostaję przy tobie, gdy wszyscy inni opuszczą.

Wtorek: Naśladuj Mnie!
Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca i spełnić Jego dzieło Miłosierdzia i Miłości.

Środa: Posługuj się Mną!
Jako Naprawicielem twoich błędów... Jako Uświęcicielem twoich czynów...

Czwartek: Jednocz się ze Mną!
Jak najczęściej – przez Komunię świętą sakramentalną. Jeszcze częściej – przez Komunię świętą duchową. Zawsze – przez Komunię zjednoczenia z Moją Wolą.

Piątek: Patrz na Mnie!
Wiszącego na krzyżu i czytaj we Mnie, w Moim Sercu, niezmierzoną miłość jaką mam dla ciebie.

Sobota: Ofiaruj Mnie!
Przez ręce Maryi, przez ręce kapłana i przez wszystkie twe sprawy złączone z Moimi.

Zawsze: Oddawaj Mi chwałę!
Przez wiarę – ponieważ Jestem Bogiem! Przez ufność – ponieważ Jestem Zbawicielem! Przez wierność – ponieważ Jestem twoim Przyjacielem.

 

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Modlitwa na każdy dzień

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Dzień 1

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Dzień 2

Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen. Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.

Dzień 3

Jezu, Ty powiedziałeś: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca". Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię". Amen. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

Dzień 4

Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.

Dzień 5

Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen. Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.

Dzień 6

Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen. Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.

Dzień 7

Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen. Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.

Dzień 8

Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen. O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.

Dzień 9

Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen. Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.

Modlitwa na zakończenie nowenny

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen

 

 

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

(wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)

 

Panie Jezu Chryste!

Ja (wymienić imię i nazwisko) oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.

Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.

Serce pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.

Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca. Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.

Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

 

 

Akt poświęcenia rodziny NSPJ

 

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz!Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. – Do rodzin takich i my chcemy należeć.

Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę. Poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. – „Królestwo Boże w nas jest”.

Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii św. Dołożymy też wszelkich starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.

Bądź dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, św. Józefa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen

 

Akt poświęcenia parafii NSPJ

 

Serce Zbawiciela pełne Bożej chwały! Popatrz na naszą parafię. Oto dzisiaj cała parafia i każdy z nas z osobna oddaje się Twemu Najświętszemu Sercu. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy! Króluj, o Jezu, nad naszymi domami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi sercami. Zstąp tam, gdzie będziemy mieszkać, pracować, cierpieć i prosić Twego miłosierdzia.

Poświęcamy Ci duszpasterzy naszej parafii. Wspieraj ich w pracy swą mocą i błogosław w trudach podejmowanych dla zbawienia dusz.

Poświęcamy Ci ojców i matki naszej parafii, o najlepszy Synu Ojca Niebieskiego! Natchnij ich zrozumieniem, by wypełniali swe zadania i obowiązki po bożemu.

Poświęcamy Ci młodzież naszej parafii, o Przyjacielu serc młodych! Broń ich od niebezpieczeństw, które im zagrażają. Daj im bojaźń do złego, głęboki wstręt do grzechu, płomienne pragnienie czystości, której jesteś najgorętszym miłośnikiem.

Poświęcamy Ci dzieci, tę część naszej parafii, na której opiera się jej przyszłość i nadzieja wiary. Niech za Twoim przykładem wzrastają w latach, w mądrości i łasce u Boga i u ludzi.

Poświęcamy Ci ludzi starych, stojących blisko wrót wieczności. Daj im całkowite oderwanie się od rzeczy ziemskich i łagodny wyrok, gdy staną przed Twoim Trybunałem.

Poświęcamy Ci osoby chore i cierpiące, Królu boleści, który sam cierpiąc pocieszałeś w smutku pogrążonych! Zwróć oczy swe miłosierne na wszystkich, którzy płaczą, cierpią i walczą z przeciwnościami.

Poświęcamy Ci grzeszników naszej parafii, zwłaszcza tych zatwardziałych, którzy nie chcieli wrócić do Ciebie. Zwyciężaj ich w swoim miłosierdziu, aby nie zginęli na wieki!

Polecamy Ci tych nawróconych, abyś ich podtrzymywał w dobrem, by wytrwali w nowym życiu i nie wracali więcej na drogę grzechu.

Najświętsze Serce Jezusa! Przyjdź królestwo Twoje!

 

Akt wynagrodzenia NSPJ

(Pius XI)

 

Serce Jezusa, pragniemy wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i przez innych i za nieczułość wobec Twojej miłości: stałością wiary, niewinnością życia, doskonałym zachowywaniem prawa Ewangelii, szczególnie prawa miłości. Staramy się poza tym położyć kres niesprawiedliwościom względem Ciebie i pociągnąć kogo tylko możemy do naśladowania Ciebie. Zachowaj nas w wiernym i wytrwałym posłuszeństwie wobec Ciebie aż do śmierci, abyśmy mogli wszyscy dotrzeć pewnego dnia
do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

piątek,
24 maja 2024

(145. dzień roku)

Święta

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
12543

Zegar